Nyhet: SANGBOKA - Norges kristne sang- og salmebok

Publisert: 19.10.2023

 

SANGBOKA - Norges kristne sang- og salmebok er kommet!

Den rike kristne sang- og salmeskatten som vi har i Norge er nå samlet i en helt ny sang- og salmebok. En felles evangelisk kristen sangbok for hele Norge!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne sangboka har med svært mange av de kristne sangene og salmene som er sunget her i landet oppigjennom hundreårene. 

Sangboka har hele 997 sanger og salmer, herunder 50 barnesanger. Det er også en egen ungdomsbolk med 20 sanger. Ellers er egentlig alle sangene og salmene i Sangboka også for ungdom!

Sangene og salmene formidler Bibelske sannheter som vi kan ta til oss, lære av og få stor glede, hjelp, trøst, håp, ransakelse, oppbygelse og veiledning i livet som menneske og kristen - i troen og livssamfunnet med  Herren Jesus Kristus på vandringen hjem til himmelen. 

 

Syng for meg sangen om Jesus!

Jesus - Guds frelse: 

"Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, bli frelst fra vreden. (Rom. 5:8-9)

 

Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke.

For Herren Herren er min styrke og lovsang.

Han ble meg til frelse. (Jes. 12:2)

 

VEKKELSENS SANGBOK

Mange av sangene og salmene er sprunget ut av og brukt i vekkelser oppigjennom årene. Her er sanger som inneholder erfaringer fra livet uten Jesus Kristus - kallet til omvendelse, syndsbekjennelse og frelse. Jesus kaller til frelse enda - I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne! Vend om og ta imot Jesus nå! Jesus kaller deg! Han har deg kjær. Kom til han nå!

 

OPPBYGGELSE, TRØST, GLEDE OG HÅP

Jesu frelsesverk er kjernen og hovedinnholdet i Sangboka. Guds kjærlighet som ble vist oss ved at Jesus Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden!  (Rom 5:8).

Dette budskapet om Jesu stedfortredende strafflidelse og soningsdød på Golgatas kors i Jerusalem for snart 2000 år siden - for alle mennesker synder - dette budskapet er Guds kraft til frelse for alle som tror! Dette er frelsesns grunn, grunn til takk, glede, trøst, håp og evig liv!

Så kan du og jeg - alle - få vende om og ta imot Jesus Kristus og hans fullbrakte frelsesverk. Åpne hjertet vårt og slippe Bibelens Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, inn i hjertet og livet - som Frelser, Herre og Hyrde!  

Virkelig noe sant og stort og gledelig å synge om!

***

NB! NB! INFO:

BEDHUSKANALEN har program om den nye sangboka! Se under "Les mer"!

LES OGSÅ NOEN ANDRE SOM OMTALER SANGBOKA UNDER!


Les mer

Det var en som var villig å dø i mitt sted

Publisert: 29.08.2023

Jesus Kristus ga sitt liv for at vi mennesker - du og jeg - skulle få leve - få evig liv!

Nr 233 i SANGBOKA - Norges kristne sang- og salmebok (utgitt september 2023)

 

Les Jesaia kap 53

For oss

Utslettet synde-skyldbrevet ditt

TAKK!

Nr 48 i SANGBOKA - Norges kristne sang- og salmebok (utgitt september 2023)


Les mer

Bli med på ei sangstund!

Publisert: 13.06.2021

Lytt til kristne sanger - fremført av mangeårig forkynner og sangevangelist Dagfinn Sandal.

 

Dagfinn Sandal har i mange år reist rundt omkring i landet og forkynt Guds Ord.

Mange er takknemlige for det bibelske budskapet som Sandal har formidlet gjennom tale og sang.

Han har reist for Den indre Sjømannsmisjon.


Les mer

Gud vil ta hånd om deg!

Publisert: 05.03.2021

Kjære deg som leser dette: Både du som er frelst - og hører Jesus til, men også du som ikke er kristen, ikke er frelst:

Stopp, vend om og kom til Gud, din skaper og frelser. Den allmektige, rene, sanne, hellige, rettferdige, nådige og kjærlige Herre.

Ta imot Guds frelse, som er Jesus Kristus!

Alle dem som tar imot Jesus, gir Gud rett til å bli hans barn, de som tror på hans navn. (Joh.1,12.)

Han vil ta hånd om deg!

Han vil tilgi og frelse, rense, trøste, tukte, lede og bevare deg - i dagen i dag, gjennom livet her og til evigheten, hjemme i himmelen.

HØR DENNE SANGEN - som også står i den helt nye SANGBOKA - Norges kristne sang og salmebok, sang nummer 328:

 

Gud viste sin kjærlighet til oss ved at han ga sin enbårne Sønn, Jesus Messias, som sonoffer og stedfortreder.

Jesus tok på seg Guds straff for våre synder, overtredelser, misgjerninger og forsømmelser.

Les Jesaia kap 53, Johannes kap 19, Romerbrevet kap 3:23-24, kap 5:8 og Kolosserbrevet kap 2:13-15! 

Dette skjedde på korset - på Golgata i Jerusalem, Israel for snart 2000 år siden. (ca år 30 e Kr f)

Jesus - den gode hyrden som gav livet sitt for fårene - sauene. Han lever og leder sine får ved sin røst - sitt ord: Bibelen.


Les mer

Gud vere med deg til vi møtes att!

Publisert: 16.01.2021

Dette er en fin avskjedshilsen - et gjensynsønske og en bønn - , som vi kan si til hverandre, spesielt overfor andre bibeltroende kristne.

 

De frelste - Guds folk, vil alltid kunne si dette - de vil møtes igjen, om ikke her i livet, på jorda, så hjemme i himmelen hos Gud Fader, og frelseren vår Jesus Messias, den levende Guds Sønn - Guds Lam. Lammet som bar verdens synd og sonet, betalte straffen og kjøpte oss til Gud med sitt liv og blod.

 

Det er også en sang: Sangboken nr 906

 

Sangen passer som en avslutningssang på møter, eller avskjedssang.

 

Under kan du se og høre den bli framført på russisk!

 

 

 

 

 


Les mer

Jesus Messias - Han kommer snart igjen! הוא יבוא, הוא יבוא

Publisert: 08.01.2021

 Dette sier Herren Jesus Messias, den korsfestede, oppstandne, levende Guds Sønn:

7 Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.

20 Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!

21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!

 

 

(Bibelen - Guds Ord, Joh.åp.22,7 og v20-21) Norsk Bibel

 

The one who is testifying to these things says, ‘Yes, I am coming soon!’”

Amen! Come, Lord Yeshua!

 

 

Lyrics

He’s coming soon, He’s coming soon!

With joy we welcome His returning

It may be morn, it may be night or noon.

We know He’s coming soon.

 

Joshua Aaron synger på hebraisk og engelsk

ved Genesaretsjøen i Galilea, Israel.

Hu yavo, hu yavo

הוא יבוא, הוא יבוא

 (He will come, He will come)

Bekarov hu yavo 

בקרוב הוא יבוא

 (Soon He will come)

Besimcha mechakim leshivato

בקרוב הוא יבו 

(With joy we await His return)

 

Lo yodim et hasha’a, lo yodim et hayom (We don’t know the hour, we don’t know the day)

Ach betuchim anu bazot hu yavo (But we are sure of this – He will come!)

 

 

Words by Thoro Harris, music by Queen Liliuokalani - "Alah Oeh". Hebrew translation by James Hilsden and Joshua Aaron

 

LYTT TIL TALE / Bibelundervisning nedenfor!


Les mer

Skaperverket og Bibelen, Guds Ord, forkynner Guds eksistens, storhet, herlighet, sannhet, kjærlighet og frelse

Publisert: 01.07.2020

Hva sier Bibelen?
1. Mosebok kap. 1,1 og v 27:
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
 
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det.
Til mann og kvinne skapte han dem. 
 
Romerbrevet kap. 1,19-20:
For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av.
Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.
 
Du som leser dette;du er også skapt av Gud- Han har gitt deg livet. Han er din skaper - og din dommer, - dette er noe du ikke kan komme bort ifra.
 
Men er han blitt din far og din frelser? Dvs; er du omvendt til Gud og Hans frelse, Jesus Kristus? Har du fått tilgivelse for din synd, dine synder mot Gud og mennesker?
 
Bibelen sier om Jesus, Ordet, Guds Sønn - som Gud gav, og som kom til oss og ble født av jomfru Maria i Betlehem i Israel:
Han kom til sit eget, og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh.1,11-12
 
Som et Guds barn, en frelst synder - på grunn av Jesu soningsdød på korset - så kan vi synge takk og pris til vår Far i himmelen: 
 
 
Er du ikke kristen? Lever du borte fra Jesus - i synd og fornektelse av Bibelen? Eller kaller du deg en kristen, men fornekter og forvrenger Bibelen - og tror på en selvlaget kristendom? Vend om til Gud og Hans hellige, sanne ord i dag! Se - og ta til deg det som Jesus Messias, Guds Sønn  - Guds lam - er og gjorde for deg på Golgata - på korset. Ta imot og takk - og be de siste versene i salmen nedenfor!
 
Salme 19:
Til sangmesteren. En salme av David.
Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk.
Den ene dagen lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natten forkynner den andre sin kunnskap.
Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men målesnoren deres er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ender. I dem har han reist et telt for solen. Den er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer, den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingen ting er skjult for dens hete.
 
Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.
Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene.
10 Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige.
11 De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.
 
12 Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem, har stor lønn.
13 Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!
14 Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser.
15 La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!
 
 
 

Les mer

Dyma Gariad Here is love vast as the ocean: Gods love through Jesus Christ

Publisert: 28.04.2020

Here is love vast as the ocean:

Gods love to sinners: The Lord Jesus Messiah, The living Son of God, cruisified, died and risen. As an atonement for all sin. Giving sinners forgivenes, grace and eternal life to everyone who repent and belive!

 

Det står skrevet i Bibelen - Så sier Guds Ord (1. Joh. 4, 9-10): 

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

 

Efes. 2, 4-6: Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er dere frelst - 6 og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 8For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

 

Dyma Gariad Welch psalm: Lytt til denne salmen - først på walisisk, deretter på engelsk:

 

 


Les mer

No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Publisert: 05.05.2020

 

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

 

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan solarglad

 

Guds ord vel alltid lyser,
den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser,
ligg støtt i ljos og fred.

 

 


Les mer

Jeg ser deg o Guds lam

Publisert: 07.04.2020

Påskesang - påskebudskapet!

 

 

Se/hør mer her!


Se ei på meg, Gud - se på Jesus!

Publisert: 03.11.2019

 

 

Se ei på meg, se ei på meg, se på din sønn, o Gud!
Se på hans sår og se meg ren i Hans forsoningsskrud!
Min bedre eller verre stund er like ens for deg,
for hver en stund jeg syndig er. O Gud, se ei på meg!

 

Nei, kjære Gud, se bort fra meg og se på Jesus Krist,
hvis død og blod på korset har betalt min skyld forvisst.
Ja, han er min rettferdighet, min hellighet, mitt alt,
for han har godtgjort alt for meg, ja, tusenforld betalt.

Se ei på meg, se på din sønn, se på hans nådepakt,
og lær du meg å se meg ren i Sønnens bryllupsdrakt!
Han er min fred, min salighet, mitt alt jeg har i ham.
Se ei på meg se på din sønn, som dekker all min skam!

I ham er jeg nå hvit og ren, hvor sort jeg selv enn er.
I ham er jeg og god og from og hellig jo alt her.
For hva han er, det er òg jeg, og hva han har har, har jeg:
Fulkommen hellighet for deg, din yndest på min veg.

Vel er det svært å se det så, men ordet lyver ei.
Om enn fornuft og følelse bestandig roper: Nei!
Det står jo dog i Ordet så, jeg stoler da derpå
og synger: Ære være Gud, at han har gjort det så.


Jesus din søte forening å smake

Publisert: 01.11.2019

Jesus, din søte forening å smake
Lenges og trenges mitt hjerte og sinn;
Riv meg fra alt det meg holder tilbake,
Drag meg i deg, min begynnelse, inn!
Vis meg rett klarlig min jammer og møye,
Vis meg fordervelsens avgrunn i meg,
At seg naturen til døden kan bøye,
Ånden alene må leve for deg!

 

 

Se de neste versene her:


Les mer

Mitt skyldbrev er utslettet!!

Publisert: 22.10.2019

SYND - SKYLD - STRAFF - STEDFORTREDER - SONING (Betaling/utslettelse/frikjøpelse) - SEIER - SYNDENES FORLATELSE!

FRELSE - EVIG LIV!

Om dette sier Bibelen, Guds Ord - om oss mennesker, om Gud Herren og om Herren Jesus Kristus, Guds Sønn, vår frelser: 

Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Romerbrevet kap 3,23.

 

Vi fòr alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei.

Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Jesaia kap 53,6

 

Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser.

Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud,  det som gikk oss imot.

Det tok han bort da han naglet det til korset.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kolosserne kap 2,13-15.

 

 

 

 

 

For det er ingen forskjell; 23 alle har syndet og fattes Guds ære,

24  og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

25  som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort

26  for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunde være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. (Rom.3,23-26)

 

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren.

Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø,

om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes.1,18


Les mer

Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Vær frimodig, redde hjerte!

Publisert: 14.03.2017

Aktuelt - også nå i disse dager - denne tiden med koronavirus som en verdensomspennende pest / pandemi - som skaper en alvorlig og vanskelig situasjon:

Hva sier Skriften - Bibelen - når det er vanskelig - i anfektelse, trengsel og vonde tider?

Les under hva sier Gud gjennom profeten Jesaia til sine barn

(dvs til - deg som er frelst):

 

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med deg!

Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud!

Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

 

Sangboken nr 477:

Vær frimodig, redde hjerte,
dristig, du forsakte sinn!
Skynd deg nå med all din smerte
like til din Jesus inn!
Ja, jeg løper like til,
la kun spotte, hvem som vil!
Slikt jeg ei kan se og høre,
når jeg har med Gud å gjøre.

 

Jeg vil ikke tigge lenger
der hvor intet er å få.
Makt og ære, gods og penger,
si, hvor langt kan de vel nå?
Da jeg var i sjelenød,
var den hele verden død.
Ingen kunne, ingen ville
hjertets dype lengsel stille.

Jesus, Jesus, han alene,
han er den som kan og vil!
Hva så andre enn vil mene,
ham jeg trenger meg hen til.
Det er ham, min sjel, du må
ene, ene lite på!
Ham jeg også fast vil holde
inntil hendene er kolde!

 

Jesus, takk at alle steder
får jeg være deg så nær.
Du har milde ord som gleder,
sterke ord som frelser her.
Bort all synd og sorg og savn!
Se, jeg er i Jesu favn!
Det er ære her å ligge,
det er rikdom her å tigge!

 

Tekst: Hans Adolf Brorson

Mer info: Salmebloggen


Les mer

Jeg kjenner en venn

Publisert: 28.08.2019

Jesus Kristus sier:

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. (Joh.10,11)

Jeg er den den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. (Joh. 10,14-15)

Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. (Joh. 10,27)

Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. (Joh. 15,13)

 

Jeg kjenner en venn som fra evighet av
har elsket og elsker meg enn.
Ei høyde, ei dybde. ei død eller grav
kan skille meg fra denne venn

 

Han søkte meg lenge før jeg søkte han,
mens ennå jeg vandret på synderes vei.
Han søkte i ørknen, et villfarent lam,
og lammet han søkte var meg.

 Han kjenner meg vel og dog har han meg kjær.
Tross synder, tross brist, ja tross alt.
Og under! Han elsker meg slik som jeg er!

Har selv meg med vennenavn kalt.


På Golgata ropte han: "Det er fullbrakt
Da tok han min synd, og min brøde på seg

Og armene hans, som på korset ble strakt,

de favner jo syndere som meg.

 

Se flere vers under!


Les mer

Møte med Jesus, Guds frelse - Bibelen, Guds Ord er et troverdig ord!

Publisert: 10.10.2018

Et troverdig ord!

 Forkynner og bibellærer Curt Westman underviser fra Guds Ord.

 Guds frelse, Jesus Kristus - den levende Guds Sønn - leter etter og kaller på deg!

 

Westman har forkynt Guds ord i mange år og mange steder i Norge, Sverige og andre land. Han underviser også i programmet Vegen gjennom Bibelen (fra Norea Sverige). 

Lytt til bibelundervisning av Curt Westman nedenfor, fra Paulus´ brev til Titus - kap 3,3-8! 

Dette sier Herrens Ord:

3 For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre.

4 Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart,

5 frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,

6 som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,

7 for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.

8 Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.

 

 

Mer nedenfor.


Les mer

Mitt skyldbrev er utslettet!

Publisert: 01.02.2018

Å ha skyld og gjeld overfor noen her i livet er ikke godt. Det må jo betales - og gjøres opp for. Du må betale tilbake det du skylder.

Men å ha skyld og gjeld overfor Gud er mye verre. På dommens dag - på oppgjørsdagen, regnskapets time, da skal hvert eneste menneske møte den hellige Gud.

Hvordan går det med deg da? Har du i livet ditt syndet mot Gud og din neste/dine medmennesker?

Hvordan går det med deg i evigheten?

Hva sier Bibelen om dette?

Nøkkelord: Synd, skyld, skyldbrev, utslettet, korset

Rom 3,23-24: Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Alle Har syndet og står uten ære for Gud.

Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

 

Kol. 3,13-15 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. 

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. 

 

Vend om til Herren Jesus Kristus og be om nåde, tilgivelse og frelse!

Ta imot han i hjertet og livet ditt!

Da kan du med takk og glede selv si og synge denne sangen:

 


Les mer

Jesus Kristus, du alene!

Publisert: 05.05.2018

"Jeg har ofte søkt, o Herre, blott (kun/bare) velsignelser fra deg."

Mange mennesker søker religiøse følelser, opplevelser, aktivitet, tro, gode gjerninger, stemning og annet i kristendommen, å få noe av Gud, få noe fra Jesus.

Men dette er avveier.

Hva er frelse? Det er å få et ordnet forhold til Gud, da må man få tilgivelse for synden og syndene, alt galt som du har gjort mot Gud, mot Herren Jesus og hans bud og vilje.

Hvordan får du syndenes tilgivelse? Hvordan blir du frelst? Ved tro på Jesus Kristus - å høre budskapet om Jesus, og hva han er og har gjort for deg!

Lytt til denne sangen:

 

Deretter lytt på disse tre korte bibelhjelp-videoene med bibelundervisning!

HER!


Vi er på vandring mot evigheten

Publisert: 09.02.2017

Gud har skapt menneskene, hvert eneste. Gud skapte oss - ikke bare med en kropp, men med ånd og sjel - en udødelig sjel. Vi er alle på vei mot evigheten - først døden, deretter Guds dom - og så evig liv eller evig fortapelse.

Et menneske - et menneskes sjel - du - har en veldig høy verdi: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Dette sier Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, Frelseren. Matt.16,26

 

"---også evigheten har han lagt ned i deres hjerte." Fork. 3,11

Så sier Herren Jesus Kristus:

"Gå inn gjennom den trange port! For den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;

for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den." Matt.7,13-14

 

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh.14,6

 

Hvilket mål har du? Hvilken vei går du på gjennom livet her på jorda mot evigheten?

Bli med flokken av frelste syndere - som følger Jesus Messias, Den gode hyrden, her i livet - på vei til det evige livet hjemme i himmelen hos Gud!

Da kan du også være med å synge: Vi på vandring er mot himlens underbare land.

 

Hebr 9,27Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, 28 slik skal og Kristus, etter å være ofret èn gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer