Møte med Jesus, Guds frelse - Bibelen, Guds Ord er et troverdig ord!

Publisert: 10.10.2018

Et troverdig ord!

 Forkynner og bibellærer Curt Westman underviser fra Guds Ord.

 Guds frelse, Jesus Kristus - den levende Guds Sønn - leter etter og kaller på deg!

 

Westman har forkynt Guds ord i mange år og mange steder i Norge, Sverige og andre land. Han underviser også i programmet Vegen gjennom Bibelen (fra Norea Sverige). 

Lytt til bibelundervisning fra Paulus´ brev til Titus - kap 3,3-8! Ved forkynner og bibellærer Curt Westman i Steinsdalen bedehus, Norheimsund, september 2016. Sang ved koret Heimlengt. 

Dette sier Herrens Ord:

3 For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre.

4 Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart,

5 frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,

6 som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,

7 for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.

8 Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.

 


Jesus, hold meg ved ditt kors!

Publisert: 25.08.2018

Joh. 3,13: Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.
14 Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli opphøyet, 
15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
16 For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. 
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
.
v26 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.
 
For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.
For knapt nok ville noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø.
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. (Rom.5,6-8)
 
Allsang, bedehusenes sangbok nr 354: Jesus, hold meg ved ditt kors. 
 
Jesus er livet - og der livet starter, livets opphav, livets kilde. Jesu soning på korset for syndere, for våre synder, gir oss livet. 
 
Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss,
at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved han.
 
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1. Joh.4,9-10

Les mer

Ordet om korset

Publisert: 25.08.2018

For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt,

men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft! 1.Kor.1,18

 

1. Kor.1,21 For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.

22 For jøder krever tegn og grekere søker visdom,

23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.

24 Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

 

ORDET OM KORSET


Les mer

En herlig forløser er Jesus for meg

Publisert: 07.08.2018

I ham (Herren Jesus Kristus) har vi forløsningen ved hans blod,

syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. 

Efes. 1,7

Forløsning: Løskjøpelse, frelse, redning, utfrielse, Forløser: En som kjøper fri, betaler, befrier. 

I åndelig, bibelsk, kristen sammenheng betyr det at Herren Jesus Kristus, Guds Sønn, frelste, fridde oss mennesker ut av syndens skyld og Guds dom og straff. Dette gjorde Jesus på korset, på Golgata i Jerusalem i Israel ca år 30. Han sonte, gjorde opp, for menneskenes synd.

Jesus Kristus tok Guds straff på seg i steden for deg. Straffen og forbannelsen skulle du hatt, fordi det var du som er synder, har synd og krenket og forbrutt deg mot den Hellige Guds lov. For deg ville straffen betydd Guds dom til evig fortapelse, helvete.

Men fordi Jesus - den hellige, rene, ren, syndfrie, uskyldige - tok straffen på seg - så går du og jeg fri.

Ta imot dette budskapet i tro, dvs ta imot Jesus som frelser og Herre i hjertet og livet. Bekjennelse av synden og omvendelse til Jesus Kristus hører med til det å ta imot Forløseren og forløsningen, Jesus og Guds frelse. Jesus, Messias, den levende Guds Sønn kan fri nettopp deg ut fra mørke, løgn, satans makt og lenker til lyset, sannheten og til sitt evige himmelske rike! Slipp Jesus og himmelen inn i sjela og hjertet ditt i dag!

Jesu frelsergjerning, forløsning på korset var en oppfyllelse av Skriften, dvs av Guds løfter som var forutsagt/varslet i Bibelen. Les hva Gud gjennom profeten Jesaia forutsa om frelsen, forløsningen, Jesu stedfortredende soningsdød - ca 700 år før Jesus døde på korset:

5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.  Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

Jes. kap 53  

Efes. 1,13-14

Den som er blitt reddet, forløst fra Guds dom og evig fortapelse

til frelse, barnekår og evig liv i himmelen hos Gud,

kan takke, glede seg, vitne og synge ut dette:

 

En herlig forløser er Jesus for meg,

og derfor jeg prise ham vil.

Han søkte meg opp fra den villsomme vei;

for evig jeg hører ham til.

 

KOR

: /: Min sjel er forløst ved hans blod:/

 Han døde for alle, ja- også for meg,    

 Min sjel er forløst ved hans blod.

 

  1. Golgata kors mine piner han bar,

og derfor kan jeg slippe fri.

Jeg vet at mitt skyldbrev han utslettet har,

mitt sonoffer han ville bli.

 

 

****

13 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Kol. 2,13-15

 

Alle har syndet og står uten ære for Gud, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. 

Rom.3,23-24

 

Sang vers 3 og 4:


Les mer

Jeg har en venn som har gitt sitt liv

Publisert: 13.07.2018

 

Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn sier: 

Joh. 15,13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner; 14 Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg byder dere.

Joh. 10,11: Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

 

Rom. 3: For det er ingen forskjell; 23  alle har syndet og fattes Guds ære, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

 

Jeg har en venn som har gitt sitt liv

for at jeg skal få leve.

Det finnes intet alternativ,

det nytter ikke å streve.

 

Fordi jeg lever så milevidt

i fra Guds vilje med livet mitt,

fikk jeg dommen, slik lød den:

Du skal dømmes til døden!

 

Søskenparet Mirjam og Joel Dyrhovden synger denne sangen om Jesus - sin frelser og venn.


Les mer

Det enda som bär - det eneste som holder.

Publisert: 11.07.2018

Det enda som bär när allting annat vacklar,
det är Guds nåd och hans barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet.

Refreng:

Det enda jag vet det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.


Det enda som står igenom alla tider,
är Kristi kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.
Det varar blott en kort, en flyktig stund.

Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frälsad själ. Halleluja!
Och detta är nog ty all min synd blev sonad
när Jesus dog för mig på Golgata.

~Lydia Litell

 

Livets mål og mening - hva er frelse?

Hva bygger du livet på? Hva er målet - hvor ender du?

Hvordan kan jeg bli sikker på om jeg er frelst?

Frelsen av Guds nåde og Jesus selv, hans frelse på Golgata, som sangen over formidlet.

Lytt til denne bibelundervisningen av forkynner Curt Westman - en tale som vekker, veileder og gir deg hjelp i frelses-spørsmålet.

Hva må du gripe, holde fast på, fokusere på, være bevisst på?

Hva er troens konsekvens og troens frukt?

Hva opptar dine tanker og sinn i livet, i hverdagen?

Gud ønsker å vekke deg - slik at Herren Jesus Kristus blir fokus og sentrum -

Jesu frelsesverk på korset, forløsningen, hans stedfortredende soningsdød for dine synder -

dette viser Guds nåde og kjærlighet til  deg - for Jesu døds og blods skyld. 1. Joh 4,10

 


Vi er på vandring mot evigheten

Publisert: 09.02.2017

Gud har skapt menneskene, hvert eneste. Gud skapte oss - ikke bare med en kropp, men med ånd og sjel - en udødelig sjel. Vi er alle på vei mot evigheten - først døden, deretter Guds dom - og så evig liv eller evig fortapelse.

Et menneske - et menneskes sjel - du - har en veldig høy verdi: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Dette sier Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, Frelseren. Matt.16,26

 

"---også evigheten har han lagt ned i deres hjerte." Fork. 3,11

Så sier Herren Jesus Kristus:

"Gå inn gjennom den trange port! For den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;

for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den." Matt.7,13-14

 

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh.14,6

 

Hvilket mål har du? Hvilken vei går du på gjennom livet her på jorda mot evigheten?

Bli med flokken av frelste syndere - som følger Jesus Messias, Den gode hyrden, her i livet - på vei til det evige livet hjemme i himmelen hos Gud!

Da kan du også være med å synge: Vi på vandring er mot himlens underbare land.

 

Hebr 9,27Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, 28 slik skal og Kristus, etter å være ofret èn gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.


Les mer

Jesus lever - Han er oppstanden fra de døde - Halleluja!

Publisert: 15.04.2018

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far

som etter sin store miskunn har gjenfødt oss

til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,

til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig,

og som er gjemt for dere i himlene -

dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro,

til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret

i den siste tid.

1. Pet. 1,3-5

 

 

Han er oppstanden, halleluja!

Lov Ham og pris Ham, haleluja!

Jesus, vår frelser, lenkene brøt -

Han har beseiret mørke og død!

 

Se intervju med den afrikanske forfatteren av denne sangen:


Les mer

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Publisert: 04.04.2018

Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far,

han som etter sin store miskunn

har gjenfødt oss

til et levende håp

ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,

til en uforgjengelig og uflekket og uvisnelig arv, som er gjemt for dere i himlene -

dere som ved Guds makt

blir holdt oppe ved tro

til den frelse som er ferdig

til å bli åpenbart i den siste tid.

1.Pet.1,3-5

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!
Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

 

 

Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!

 

Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.

Les mer

Jesus er veien til himmelen

Publisert: 07.02.2018

Herren Jesus Kristus sa til disiplene sine at de måtte la barna komme til ham. Jesus bryr seg om barna. Han har skapt dem i mors liv, han så dem før de var født - han elsker dem og vil ta imot dem. Hvert eneste menneskebarn er en udødelig, verdifull sjel.  Gud har lagt evigheten ned i hjertet.

Å la barna komme til Jesus, betyr at vi forteller barna om Jesus Kristus, særlig ved å gi barna bibelkunnskap, ved å lese for barna, la barna selv få lese i Bibelen, og få sin egen Bibel (for de minste: Barnebibel/bøker med bibelfortellinger og bilder).

Å la barna komme til Jesus - betyr også at vi lærer barna å be til Jesus - og å be til Jesus sammen med barna. Både personlige, frie bønner og Fader Vår.

Å lære barna - og la de få høre og synge kristne sanger og salmer med Bibelsk innhold og budskap. Dette er også med på å gi barna Bibelsk, kristen kunnskap - og lar dem komme til Jesus Kristus, Guds Sønn og bli kjent med Gud. Å lytte til god kristen sang - og gi barna tilgang til dette er likedan viktig.

Å ta barna med på kristne møter, de vanlige møtene med forkynnelse, bønn og sang, sammen med andre kristne i alle aldre - i den kristne menighet/forsamling er viktig. Dessuten deltakelse på kristne leirer, barnelag, søndagskole  er også med på å la barna komme til Jesus, møte ham og komme til tro på ham.

Dessuten at du som er voksen, far og mor, søsken, besteforeldre osv, selv har gitt livet ditt, deg selv, ditt hjerte til Jesus - og lar livet være et godt eksempel og vitnesbyrd for barna som peker på og leder barna til Jesus. Du som har barn: Du må selv ta imot Jesus i hjertet ditt - og gi ham rom og makt - som frelser, hyrde, Herre og Konge i livet ditt!

Bibelen sier også at vi ikke må gi barna - eller andre - steiner i steden for brød (Matt.7,9). Det betyr at vi må gi oss selv og hverandre Bibelsk mat, det bibelske budskapet. Ikke verdslig, eller verdsliggjort budskap.

 

Dette er viktig også når det gjelder kristen sang. Teksten må gi et sentralt og bibelsk budskap, og melodiene, fremføring og arrangementet må være i harmoni og understreke, fremheve budskapet. Ikke forstyrre med støy, larm og overdrevet rytme - men være melodiøst, harmonisk og naturlig.

Denne CD-en "Jesus er veien til himmelen", utgitt av Basusnen forlag, med nge Røster Namsos - barn som synger anbefales som et eksempel på ovennevnte.

Anbefales!

Lytt, lær og syng med! Naturlig barnesang, med rolig, melodiøs akkompangement. 

Jesus sier: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke,  

for Guds rike hører slike til. Luk.18,16

 

.


Les mer

Mitt skyldbrev er utslettet!

Publisert: 01.02.2018

Å ha skyld og gjeld overfor noen her i livet er ikke godt. Det må jo betales - og gjøres opp for. Du må betale tilbake det du skylder.

Men å ha skyld og gjeld overfor Gud er mye verre. På dommens dag - på oppgjørsdagen, regnskapets time, da skal hvert eneste menneske møte den hellige Gud.

Hvordan går det med deg da? Har du i livet ditt syndet mot Gud og din neste/dine medmennesker?

Hvordan går det med deg i evigheten?

Hva sier Bibelen om dette?

Nøkkelord: Synd, skyld, skyldbrev, utslettet, korset

Rom 3,23-24: Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Alle Har syndet og står uten ære for Gud.

Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

 

Kol. 3,13-15 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. 

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. 

 

Vend om til Herren Jesus Kristus og be om nåde, tilgivelse og frelse!

Ta imot han i hjertet og livet ditt!

Da kan du med takk og glede selv si og synge denne sangen:

 


Les mer

Vi bor ikke her, vi er gjester - på vei hjem til himmelen

Publisert: 14.01.2018

Men vi har vårt hjemland i himmelen.

Derfra  venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. ( Fil.3,20)

 

...Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.(Hebr 11,13)

... Nå er det et bedre land de lengter etter. (Hebr 11,16)

 

Alle mennesker er skapt av Gud. Gud la evigheten ned i hjertet på hvert menneske. Derfor er hvert menneske - også du - en dyrebar, verdifull sjel.

Alt har Gud gjort vakkert i sin tid.

Også evigheten har han lagt i deres hjerte,

men likevel kan menneskene ikke forstå det verk Gud gjør,

fra begynnelsen til enden.

(Fork.3,11)

Du har krenket og forbrutt deg - syndet - mot den hellige Gud, mot hans bud og vilje.

Men Gud i sin store kjærlighet leter etter, kaller på og vil frelse/berge for evigheten. (Rom 5) Du er umistelig for ham, han leiter etter deg. Jesus Kristus kom for å søke og frelse etter det som var fortapt - etter syndere.

Livet er ikke slutt når mennesket dør. Da skal du møte Gud - til regnskap, oppgjør og dom.

Enten evig liv - i himmelen, eller evig fortapelse - i helvete. Hvor skal du være i evigheten?

Ta imot Guds gave - Guds Sønn, Jesus - det evige livet! (Joh.3,16)

Guds folk, de som er frelst - som i omvendelse og tro har tatt imot frelseren Jesus Kristus, er blitt gjester her på jorden, på vei mot hjemlandet - himmelen hos Gud, der Jesus er.

Vi bor ei her - vi er jo bare gjester.

 


Les mer

Åpne hjertet ditt for Herren, Jesus Kristus!

Publisert: 16.12.2017

Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandne Gud Sønn - står utenfor hjertet ditt i dag og banker, han vil inn med sitt lys, sin sannhet, sin frelse.

Til deg som vet at du ikke er kristen, som ikke kjenner Jesus, og ikke bryr deg om Han, Bibelen eller evigheten og Guds dom:

og til deg som bekjenner deg som kristen, men lever på en falsk kristendom, i egen religiøsitet, synd, selvbedrag og hykleri:

Gud kaller på deg - i sin kjærlighet og barmhjertighet!

 

Døra inn til deg - til din sjel - til ditt hjerte: Hjertedøra di:

Slik lyder Herrens Ord, dette sier Bibelen om hjertet:

Pred. 3,11 Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.
 

Hør Jesu vennlige, kjærlige røst til deg:

 

Se, jeg står for døren og banker. 

Om noen hører min røst

og åpner døren,

da vil jeg gå inn til ham

og holde nattverd med ham, og han med meg.

(Joh.åp. 3,20)

 

 


Les mer

Sangen om Jesus, Jesu navn - Guds frelse

Publisert: 25.11.2017

"Hun skal føde en sønn,

og du skal gi ham navnet Jesus,

for han skal frelse sitt folk fra deres synder"

(Matt. 1,21)

 

Navnet Jesus - er knyttet til gresk uttale av det hebraiske navnet Yeshua ישוע  

Betydningen av navnet er:  "Herrens frelse / Guds (JHVH) frelse"

Navnet Jesus er i Bibelen - på hebraisk av samme "rot"/har likhet med navnene Josva og Jesaja. 

Navnet Jesus - viser til personen, frelseren selv:  Jesus (Guds Sønn, Messias, Menneskesønnen, Jesus fra Nasaret, Bibelens Jesus)

 

"Og det er ikke frelse i noen annen.

For det finnes ikke noe annet navn under himmelen,

gitt blant mennesker,

som vi kan bli frelst ved."

(Apg. 4,12)

 

 

Hvor herlig klinger Jesu navn!


Les mer

Styr du min vandring, Frelser så kjær!

Publisert: 29.11.2017

Hvor godt, rett og trygt det er å be Jesus om å lede veien og vandringen gjennom livet - da kommer vi trygt frem - til himmelen og det evige livet hjemme hos Gud.

Den bønnen hadde også kong David, Israels konge - i Jerusalem:

Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit.

La meg ikke bli til skamme.

La ikke mine fiender triumfere over meg. 

Ja, ingen av dem som venter på deg, skal bli til skamme.

De skal bli til skamme som er troløse uten grunn. 

Herre, la meg kjenne dine veier! Lær meg dine stier!  

Led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud.

På deg venter jeg hele dagen.

Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet.

Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser!

Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld!  

Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien.

Salme 25 Norsk Bibel 88/07

 

Hør, lær, syng og be denne sangen, som står i bedehusenes sangbok nr 377:


Les mer

Naglet til korset

Publisert: 26.11.2017

Du - og alle vi mennesker - har et skyldbrev. Vi har gjeld, dvs skyld, vi er skyldige overfor Gud.

Fordi: Vi - du har krenket den hellige, rene Gud og brutt, overtrådt hans bud. Du har misgjerninger og syndet mot Gud i tankene, ordene og gjerningene dine. Det som Gud har forbudt, har du gjort. Det som han krever har du ikke gjort.

Jesus sier hva som kommer fra hjertet ditt:  

For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Matt.15,19
 
Gal.5,19-21: Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet,  
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, .
21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.
Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere:
De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
 

 

Hvordan skal det gå med deg når du skal møte Gud på dommens dag? 

Gud er rettferdig, Skyld må betales. Klarer du det? Nei, det klarer du ikke. Hvordan går det da?

Da går du fortapt - om du ikke her i livet blir frelst, bekjenner synda di og tar imot evangeliet, Jesus - Guds frelse. I din ufrelste tilstand er du død, åndelig sett, du er skyldig og fortapt nå, under Guds vrede. Men du kan be Gud om frelse, om at han må redde, berge deg og din sjel! Gud er hellig og rettferdig, men - takk og lov - også kjærlig, barmhjertig og nådig!

Gud, vær meg synder nådig! Luk.18,13  

 

Les og hør de gode nyhetene - evangeliet: 

Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol. 2,14-15

Les disse versene fra Kolosserbrevet en - to - ganger til!

Tenk: Jesus ble naglet til korset. Også skyldbrevet ditt ble naglet til korset, ja - betalt, oppgjort, utslettet! Jesus Kristus slettet ut skyldbrevet ditt på korset. Han betalte - Han tok straffen på seg.

Du går fri!

Ta i mot - det gjelder deg også - det er ditt!

Takk Jesus, DIN frelser og redningsmann!

Og hør - og syng med på denne sangen:

Naglet til korset ble skyldbrevet mitt utslettet

Sangen fremføres av Arild, Ingibjørg og Eirikur Melberg. Opptak av Vassvik media


Les mer

Gå til Jesus kvar og ein

Publisert: 25.11.2017

 

Kom! Gå til Jesus!

Jesus Kristus, den kosfestede og oppsandne - levende Herre kallar på deg - innbyr deg!

Vend deg om til Jesus, bekjenn synda di - la deg forlike/forsone med Gud!

Fortell han alt - korleis du har det - i hjertet, samvittigheten og livet ditt.

Tro/ta imot Jesus - og det Bibelen seier Jesus er og har gjort for deg!

Det gjeld frelse eller fortapelse, evig liv eller evig død. 

Velkommen til Jesus!

 

Så sier Gud, Herren:

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren.

Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø,

om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

(Jes.1,18)

 

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære,

og jeg vil gi dere hvile!

Ta mitt åk på dere og lær av meg,

for jeg er saktmodig (mild) og ydmyk av hjertet.

Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

(Matt.11,28-30)

 


Les mer

Jesus Kristus, du alene!

Publisert: 05.05.2018

"Jeg har ofte søkt, o Herre, blott (kun/bare) velsignelser fra deg."

Mange mennesker søker religiøse følelser, opplevelser, aktivitet, tro, gode gjerninger, stemning og annet i kristendommen, å få noe av Gud, få noe fra Jesus.

Men dette er avveier.

Hva er frelse? Det er å få et ordnet forhold til Gud, da må man få tilgivelse for synden og syndene, alt galt som du har gjort mot Gud, mot Herren Jesus og hans bud og vilje.

Hvordan får du syndenes tilgivelse? Hvordan blir du frelst? Ved tro på Jesus Kristus - å høre budskapet om Jesus, og hva han er og har gjort for deg!

Lytt til denne sangen:

 

Deretter lytt på disse tre korte bibelhjelp-videoene med bibelundervisning!

HER!


Guds etterfølgere - i Jesu fotspor. O Fader, la ditt Ord, din Ånd hos oss få overhånd!

Publisert: 16.06.2018

Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn

og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket oss og gav seg selv for oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.

Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - 

og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn!

For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike.

La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn.

Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vande som lysets barn!

For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.

 

Slik lyder Herrens Ord i brevet til menigheten i Efesus, kap 5,1-9. (Norsk Bibel 88/07)


Les mer

Minn meg om Getsemane!

Publisert: 28.03.2018

Den stunda i Getsemane
Eg aldri gløyma kan,
Då du låg skjelvande på kne,
Min Gud og Frelsarmann.

 

Kor:

 

Getsemane, Getsemane,
Der du, min Frelsar god,
For meg låg skjelvande på kne
Så sveitten draup som blod!

 

Du sorgtyngd inn i hagen kom
Og stridde sårt for oss,
Du tok vår synd, vår død og dom,
Du bar det til din kross.

 

Av kjærleik der du sveitta blod,
Av kjærleik der du bad,
Av kjærleik skjelvande du stod,
Så eg går frelst og glad.

 

Men vil min kjærleik kolna av,
Min Frelsar, eg deg bed:
Å, minn meg om din kross og grav
Og om Getsemane!

 

Sangboken nr 656, T: Bernt Støylen


Les mer

Guds løfter er mange og Hans trofasthet er stor!

Publisert: 13.02.2018

Dette sier Bibelen om Abraham: 

Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, 

men han ble sterk i sin tro,

idet han gav Gud ære.

Han var fullt viss på at

det Gud hadde lovt, det var han òg mektig til å gjøre.

Rom.4,20 flg

 

Takk, Gud!

Takk for dine løfter, for din allmakt,

for din trofasthet og din kjærlighet mot oss

i Herren Jesus Messias.

Amen.

 

 

 

.

 


Les mer