Daniel ber Herren om frelse for folket
 
1I Darius’, Ahasverus’ sønns første regjeringsår - han som var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket -  i det første året av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. 
 
Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. 
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
 
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. 
 
 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag - Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg.  
 
Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg.  
 
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot ham,   10 og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene. 
 
11 Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelsen han hadde sverget å sende, utøst over oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot ham.   12 Han har stadfestet det ordet han har talt mot oss og mot våre dommere som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele himmelen er hendt noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem. 
 
13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst.  
 
15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre! Etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 
17 Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer! La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre!
 
18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. 
 
19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din by og ditt folk er kalt med ditt navn.

Norge, folk og fedreland: Vend om til Jesus Kristus - tilbake til Bibelen, Guds Ord - Sannheten, Guds lys og Guds frelse!

Skrevet av: , publisert 08.06.2022

Søndag 17. mai 2020: Grunnlovsdagen, Norges nasjonaldag.

La oss takke himmelens Guds, vår skaper og frelser for frihet og fred, selvstendighet i vårt eget land.

La oss be om gudsfrykt og omvendelse til Gud, til Bibelen og til Jesus Kristus for folk og land.

 

8. mai 1945 - 2020: 75 år siden frigjøringen fra nasistenes og Tysklands okkupasjon.

 

FEDRELANDSSALMEN

Gud signe vårt dyre fedreland

 

Gud signe vårt dyre fedreland

og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland i myrker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.

Og Noreg det ligg vel langt mot nord,
Og vinteren varer lenge;
Men ljoset og livet i ditt ord
Det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong,
Ditt ord heve då sitt gjenge.

So blømde vårt land i ljos og fred,
Det grodde so grønt i lider,
Men atter seig natt på landet ned
Med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
Og du lyste opp omsider.

 

 

Og morgonen rann, og mørkret kvarv,
Som lenge vår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridomsarv
Og honom i trengsla trygde.
Du verna vårt folk og gav oss fred
Og landet med lov me bygde.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
Me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu
I heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen.

 

Tekst: Elias Blix

 

Lytt til viktig budskap i de 3 talene nedenfor!

 

 

GUD SENDTE SITT LYS - SITT  ORD - BIBELEN TIL NORGE.

Dette preget folks liv, livsførsel, verdier, lover, arbeidsmoral, ekteskap osv. 

I dag derimot har Norge, norske myndigheter/øvrighet, folkekirke og store deler av folket, i stor grad forkastet de kristen verdiene, de 10 bud, Guds Ord og Bibelens Jesus Kristus.

GUDS DOM er over landet - og kommer over landet. La oss vende om!

 

LAND! LAND! LAND! HØR HERRENS ORD!

 

Lytt til denne talen om de 4 viktige ordninger/myndigheter Gud har fastsatt for land og folk!

Det er bibellærer Øivind Andersen som forkynner Herrens Ord fra Jeremias 22,29: Land! Land! Land! Hør Herrens ord! Måtte vårt land og folk vende om til Bibelen - Guds Ord. Herrens bud, skaperordninger og evangeliet - budskapet om Jesus Kristus - den levende Guds Sønn, vår frelser. La det begynne med oss - med deg!

 

Øivind Andersen (1905-1994) var forkynner, bibellærer og rektor på Fjellhaug, NLMs bibel- og misjonsskole.  Talen er trolig holdt på et offentlig møte på 1970-tallet eller tidlig 1980-tall.

Her løftes fram Guds fire myndigheter/autoriteter Herren har gitt et land og folk og at Guds dom vil komme over et land og folk når disse autoriteter forkastes eller misbrukes. Ser vi denne Guds dom i dag?

Lytt også til talene nedenfor - fra 1. mai møter i 2020 - etter sangen:

***

FAGERT ER LANDET DU OSS GAV, HERRE, VÅR GUD OG VÅR FADER!

 Fagert er landet du oss gav, Herrre vår Gud og vår Fader,
 fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader.
 Signar vårt land i nord og sud, såleis di åsyn lyser,Gud,
 over vårt Noreg i nåde.
 
 Likjest vårt folk i mager jord skjelvande blomen på bøen,
 stend utan livd i vind frå nord tett inn med kanten av snøen.
 Herre, du ser med miskunn ned, folket vårt gjev du livd og fred,
 er oss så kjærleg ein fader.

 

 

 

Her ned i grunnen sveitten rann trufast åt fedrane våre.
 Her dei sin heim og hugnad fann, dogga med smil og med tåre.
 Her hev det flødt ei såkornflod, varm av vårt beste hjarteblod,
 her hev med grorbotn å veksa.
 
 Tidi ho renn som elv mot os, fort skifter sumar med vetter,
 Fader, ver alltid Noregs los radt til dei seinaste ætter.
 Herre, vår Gud, vårt Nores Gud, varda vårt land frå fjell til flu,
 lær oss å gå dine vegar.
 
 Signa då Gud vårt folk og land, signa vårt strev og vår møda,
 signa kvar ærleg arbeidshand, signa vår åker med grøda.
 Gud, utan deg den vesle urt, veiknar og visnar, bleiknar burt.
 Ver du oss ljoset og livet.

 

Tekst: Anders Hovden

 

To viktige taler - Guds Ord og Guds skaperordning for menneskene, folk og nasjoner!

1. Til mann og kvinne skapte han dem.

Av Jan Bygstad, prest i Delk-menigheten i Bergen. (Opptak: Vasvik media)

 

2. Da flertallet tok feil. Fra Daniels bok kap. 3.

Av Jakob Trodal, tidligere forsamlingsleder og misjonær i NLM. 

 

Nasismen var fryktelig, menneskefientlig, løgnaktig og voldelig - full av hat og drap på uskyldige mennesker.

Hva er situasjonen i Norge - og verden i dag? Abort, hor, sodomi, tukling med skaperverket osv. 

Folk og myndigheter uten gudsfrykt, ærefrykt og respekt for Gud og Hans ord, livet og Guds skaperordninger.

Mennesket - livet er hellig og ukrenkelig.

LES DANIELS BØNN for seg og sitt folk: Syndsbekjennelse, gudsfrykt og omvendelse, bønn om tilgivelse. Daniel kapittel 9

Dette er aktuelt for oss også i vår tid - i vår situasjon. La oss følge Daniels eksempel i holdning og handling!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer