Gud, vår frelser,

1. Tim. 2,4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

 

Romerbrevet 10, 13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på?

Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?

Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt?

Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!

 ***

Mikkel Vigilius, bibellærer i Danmark for Nyt Liv og Bibelskolen i Hillerød, underviser om den kristne tro. Del 5 under er om nødvendigheten av misjon.

 

 Øvrige deler av serien den kristne tro.

***

Hvorfor dryger Herrens dag med Jesu gjenkomst? Les hva Bibelen sier:

2. Pet. 3,9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen akter det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

 

 Sang: Verda treng Kristus.

(Tekst: Trygve Bjerkrheim)

Sang v/ Sven Viste. Opptak: Vasvik media.

 

 

Når Jesus Kristus setter hjertene i brann

Skrevet av: , publisert 09.02.2017

Det frivillige lekmannsarbeidet i Norge er et resultat av - og en frukt av at Bibelens Gud, himmelens og jordens skaper, ved sitt Ord og sin Hellige Ånd kommer inn i hjertene og livene til mennesker. (Lekmann: "Vanlige folk"/ ulærde, ikke fagutdannede teologer)

Da blir mennesker "vekket" opp av sin åndelige død/søvn, erkjenner sin egen synd og skyld overfor den hellige Gud.

Syndere blir omvendt til Jesus, tilgitt, frelst og født på ny ved evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. Han tok syndeskylden og Guds straff på seg på korset på Golgata, slik Gud på forhånd - gjennom sine profeter - hadde varslet i Skriften (Det gamle testamentet i Bibelen).

Tilgitte, frelste syndere blir satt i brann av takknemlighet, glede og iver. Vekkelsen sprer seg som en ild!

 

 

 

Den kristne vekkelsen, misjons- og bedehusvirksomheten som lekmannsbevegelsen forårsaket i Norge har i stor grad sitt utgangspunkt og forklaring i følgende:

A) Bibelen - Guds Ord. Gud sender sitt Ord, sin Hellige Ånd på en spesiell og sterk måte slik at mennesker blir "truffet"/rammet - og får et møte med den levende Guds Sønn, Herren Jesus Messias!

 

 

 

 

 

 

 

Les, se og hør mer nedenfor!

 

B) Hans Nielsen Hauge (1771-1824).

Les mer om og lytt til foredraget nedenfor av Odd Dubland, om Hans Nielsen Hauge - ein norsk bondegutt, brennende kristent vitne, gründer og martyr:

 

 

Den korsfestede og oppstandne Herre, Jesus Messias, den levende Guds Sønn, Ordet, møter mennesker, taler til dem 

og forkynner, legger ut, forklarer og åpner

1) Bibelen og 2) hjertets åndelige øyne og 3) forstanden,

slik at menneskene ser/forstår og skjønner hva som står skrevet der, i Bibelen (Skriften/Skriftene) -

og det er særlig budskapet om at Messias (Jesus, Guds Sønn) måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Sann kristendom, dvs Bibelsk tro og frelse innebærer guddomelig åpenbaring fra himmelen av Bibelen (=Ordet, = Jesus). (Åpenbaring = avdekking/avsløring av en hemmelighet/noe som er skjult/lukket)

Den første dagen i uka - samme dag som Jesus oppstod fra de døde: To disipler går på veien fra Jerusalem til Emmaus og samtaler om det som har hendt. Så kommer det en tredje person....

"Brant ikke vårt hjerte i oss da han (Jesus) talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!" Luk. 24,32 

Les hendelsene i Bibelen i kapittel 24, tenk over innholdet.

Vit at: Den levende og oppstandne Jesus Kristus kommer til deg og møte deg også nå der du er - ved Bibelordet du leser og hører!

Vi anbefaler deg undervisningen nedenfor av dette bibelavsnittet! Av bibellærer Øivind Andersen (1905-1994)

 

 

 

Når Bibelen - Guds Ord - blir forkynt, lest og hørt - og tatt imot, da skapes og skjer det noe som Gud, Guds Hellige Ånd står bak:

Legg merke til hva Herren Jesus Kristus sa til disiplene sine, siste kvelden før han ble tatt til fange, ble korsfestet og oppstod:

"Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.  

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 

Om synd, fordi de ikke tror på meg. 

10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 

11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.   12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 

13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.   14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.

***

Dette erfarte Hans Nielsen Hauge (1771 - 1824), som i stor grad regnes som lekmannsbevegelsens opphavsmann i Norge.

Fra Hauges frivillige, ulønnede virksomhet med forkynnelse, vitnesbyrd, husmøter, åndlige samtaler, kristne bøker mv spredte vekkelsen seg i Norge. Folks liv ble forvandlet!

Menneskene fikk fred med Gud i Jesus Kristus og hans rettferdighet. De fikk også fred i sjelen og samvittigheten sin.

Jesus kom inn i hjertet med sitt lys, sin sannhet, sin kjærlighet og nåde.

Gud gjorde sin gjerning i hjertene, i livsførsel og i omgivelsene. Guds Ord lyste over Norges land. 

Men presteskapet i Norge (den offentlige, statlig drevne og støttede norske kirke), de religiøse navnekristne, offentlige myndigheter og andre var sterke motstandere av Hans Nielsen Hauge sin virksomhet. De mente han brøt "konventikkelplakaten".

Den egentlige årsaken til fengslingen var nok at de tok anstøt av det Bibelske budskapet fra denne plagsomme lekmannen Hauge. Budskapet fra Guds Ord rammet hjertene og samvittighetene deres. Men de gav ikke Gud rett. De erkjente ikke - og bekjente ikke sine synder,  de omvende seg ikke.

De tok ikke imot Bibelens budskap. Dette er en mulighet. Gud tvinger ingen.

Hans Nielsen Hauge ble satt i fengsel. Han fikk ingen støtte fra staten, men ble urettferdig behandlet og straffet.

Men Bibelen, Guds Ord, Herren Jesus Kristus satte mennesker i frihet - de menneskene som tok i mot Bibelordet - og med det Jesus selv - og gav Gud rett!

***

LYTT TIL DETTE KORTE FOREDRAGET: HANS NIELSEN HAUGE - ein norsk martyr.

Av forkynner, sanger og kunstner/maler Odd Dubland, august 2018 Frøyland forsamlingshus.  (Fra Vasvik media)

Det var som 25 år gammel Hauge fikk et spesielt sterkt møte med Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Han gikk og pløyde på åkeren hjemme i Tune i Østfold, mens han sang denne sangen:

"Jesus, din søte forening å smake"

Hauges forkynnelse av lov og evangelium, synd og nåde, ble av Gud brukt til å frelse mennesker.

Menneskene ble rammet av Guds hellige lov som avslører synd i hjertet, tanker, ord og gjerninger. Falsk, overflatisk religiøsitet/kristendom ble avslørt - 

De måtte gi Gud rett: Jeg har syndet - jeg er en synder som fortjener Guds dom og straff!

Da fikk de fortapte syndere høre evangeliet (dvs "godt budskap"/"gledelige nyheter") - ordet om korset, budskapet om Guds frelse:

"Dagen etter ser han (døperen Johannes) Jesus komme til seg, og sier:

Se der Guds lam som bærer verdens synd!"

Hauge poengterte også til de som bekjente seg som kristne: Du må ta troen din, kristendommen din - Jesus - på alvor!

Døperen Johannes kjente godt til Skriftene (Det gamle testamentet) - og profetiene om Gud som skulle sende sin frelse, sin Messias: Særlig profetien av Jesaia i kap 53 er tydelig:

"Vi fòr alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei.

Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham." 

...

Dette frelsesbudskapet ble tatt i mot av mange, mange mennesker på Hans Nielsen Hauge sin tid.

Det spredte seg fra person til person, av vanlige kvinner og menn, ulærde bønder, fiskere, arbeidsfolk.

Det var vårløsningstider i Norge!

Måtte vi i Norge få dette igjen, før vår Herre og frelser, Jesus Kristus kommer igjen -

til opprykkelse og frelse for sine - de frelste Guds barn, (Se bibelversene nederst)

men for Guds vrede og dom for de ugudelige, dvs de som ikke har omvendt seg og fått syndene sine tilgitt. 

***

Det kommer flere artikler under denne menyen. Bli med videre!

Ellers i kolonnen til høyre kan du lese den salmen - med budskapet og bønnen som ble skapt i Hans Nielsen Hauge sitt hjerte, da han en dag som 25-åring 5. april i 1796 var ute på åkeren hjemme hos foreldrene sine. Han bad Jesu om å komme nærmere han, at Jesus kunne fylle ham, lede han og være frelser, Herre og hyrde i livet sitt. 

I dag er spørsmålet til oss bekjennende kristne: Vil vi - du og jeg som bekjenner oss som kristne, som Jesu disipler -

vil vi overgi oss til Herren Jesus Kristus og hans Ord?

Til deg som måtte lese dette, som ikke er frelst:

Jesus kaller også på deg i dag! Han vil inn i ditt hjerte med sin nåde, fred og frelse.

Hva svarer du Jesus nå?

 

***

Slik lyder Herren Jesus sine ord til disiplene sine i Joh. 14,1-6:

 La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!   I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.  

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?

 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

 

Legg merke til at Jesus sier ovenfor at han skal komme igjen for å ta disiplene sine til seg, dvs alle troende, frelste mennesker gjennom alle tider.

Guds Ord varsler også dette i Paulus sitt brev til menigheten i Filippi: Vi leser kap 3, v 18-21:

For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer: Mange vandrer som fiender av Kristi kors.   19 De ender i fortapelsen. Deres gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting.  

20 Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.  

21 Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.

 

I denne forbindelsen kan vi også gi akt på de siste versene i Bibelen, Guds Ord til oss i dag:

***

Bibelens 4 siste vers: Dette sier Guds Ord i Joh. åp. kap 22:

Kom, Herre Jesus
17 Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom!
Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!  
 
18 Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. 
 
19 Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.  
 
20 Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!  
 
21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!

 Bibeltekstene er  hentet fra Norsk Bibel 88/07.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer